Stadgar

Pharmacia Veteranerna

Reviderade stadgar för Pharmacia Veteranerna antagna vid föreningsmöte 2010-04-07 och 2010-04-21

(Ursprungligen antagna vid årsmöte 2006-03-02) 

I    ALLMÄNT

§ 1

Föreningens namn är Pharmacia Veteranerna. 

§ 2

Pharmacia Veteranerna är en förening med syfte att skapa tillfällen för före detta arbetskamrater att träffas och umgås.

Verksamheten består i att genomföra möten med information, föredrag, underhållning samt studiebesök och utflykter, så att olika intressen blir tillgodosedda.

Verksamheten riktar sig i första hand till före detta anställda inom Pharmacia-koncernen i Uppsala Kommun.

Pharmacia Veteranerna är partipolitiskt och religiöst obunden.

Pharmacia Veteranerna genomför sin uppgift i enlighet med sina stadgar samt på det sätt som fastställts vid föreningens möten. För finansiering av Pharmacia Veteranernas verksamhet uppbär föreningen medlemsavgift av sina medlemmar samt mottar bidrag och donationer.

§ 3

Pharmacia Veteranernas verksamhetsår omfattar kalenderår.

II   STYRELSEN

§ 4

Styrelsen, som är föreningens verkställande och förvaltande organ, tar hand om föreningens angelägenheter i enlighet med gällande stadgar och årsmötets beslut.

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och tre till fem ordinarie ledamöter samt en till två suppleanter. Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte för en mandattid på två år och i två omgångar.

Ordföranden och tre till fyra ledamöter väljs ojämnt årtal, samt vice ordförande och två till tre ledamöter vid jämnt årtal. Suppleanter väljs för ett år i taget. Vid styrelsens sammanträden har dessa yttrande- och förslagsrätt samt då de fungerar som ersättare för ordinarie ledamot även rösträtt. Förutom valet av ordförande och vice ordförande konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denne är förhindrad av vice ordföranden eller då minst hälften av styrelsens ledamöter kräver detta. Kallelse till styrelsens möten skall alltid skickas till revisorn. Styrelsen är beslutför om ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande.

Avgår ledamot eller suppleant före utgången av mandattiden, väljs ny ledamot eller ersättare vid nästa föreningsmöte (fyllnadsval).

Räkenskaper och handlingar rörande förvaltningen skall skickas till revisorn minst fem veckor före årsmötet. Revisorn skall till styrelsen tre veckor före årsmötet överlämna en skriftlig berättelse om den utförda granskningen.

III   PROGRAMKOMMITTÉN

§ 5

En programkommitté utarbetar program för föreningens möten.

Programmet kan bestå av aktuell information, föredrag, underhållning, studiebesök och utflykter. Ledamöter i kommittén åtar sig även att i förekommande fall vara kontaktman för specifika aktiviteter.

Kommittén består av en sammankallande och två till fyra ledamöter. Förslag till ledamöter i programkommittén lämnas till styrelsen, som slutgiltigt godkänner dessa.

Programmet skall utformas i nära samarbete med styrelsen och styrelsen skall även godkänna programmen på halvårsbasis.

IV   MEDLEMSKAP

§ 6

Medlem i föreningen kan varje person bli som förbinder sig att följa dessa stadgar och som varit/är anställd i Pharmacia-koncernen eller i företag sprungna ur Pharmacia-koncernen.

§ 7

Medlem skall förse styrelsen med aktuell kontaktinformation, namn, adress och telefonnummer samt om möjligt e-postadress, så att kallelser mm kan skickas ut. Medlem tillåter att styrelsen registrerar namn och adressuppgifter enligt Personuppgiftslagen (1998:204).

§ 8

Medlemsavgiften fastställs vid ordinarie årsmöte och erläggs omedelbart efter det att inträde beviljats samt därefter årligen senast den 1 april.

§ 9

Medlem som bryter mot dessa stadgar eller genom sitt handlande åsamkar föreningen eller dess strävanden skada, kan efter styrelsens beslut skiljas från medlemskapet. Styrelsen skall före sitt beslut informera den berörde, som under fjorton dagar skall ges möjlighet att yttra sig i ärendet. Medlem som inte erlagt medlemsavgift för de senaste två åren anses ha utträtt ur föreningen.

V   ÅRSMÖTE OCH ANDRA MÖTEN

 

§ 10

Beslutanderätten i föreningen utövas av dess medlemmar på föreningsmöten. Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före februari månads utgång. I övrigt hålls möten enligt styrelsens bestämmande.

På föreningsmötena fattas besluten med enkel röstmajoritet. Röstningen sker öppet, om inte annat påkallas. Vid lika röstetal avgör lotten.

Kallelse till föreningsmöte skall tillställas medlemmarna genom annonsering i UNT och även finnas tillgängligt på föreningens hemsida 
www. pharmaciaveteranerna.se ) eller på annat sätt som beslutas av årsmötet. I kallelsen skall meddelas vilka ärenden som skall behandlas och var medlemmarna kan ta del av eventuella beslutsunderlag.

Kallelse till ordinarie årsmöte skall utfärdas av ordföranden senast två veckor före dag för årsmötet. Kallelse till andra möten utgår enligt styrelsens beslut.

§ 11

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Årsmötets stadgeenliga utlysning.
 3. Fastställande av dagordningen med anmälan och godkännande av frågor, som enligt § 15 får tagas upp under punkt 17 nedan.
 4. Val av ordförande för årsmötet.
 5. Val av sekreterare för årsmötet.
 6. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse).
 8. Revisorns berättelse.
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Förfarande med årets över- alternativt underskott.
 11. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
 12. Val av ordförande alternativt vice ordförande.     
 13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
 14. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
 15. Val av valberedning samt sammankallande för denna.
 16. Behandling av motioner och styrelsens förslag.
 17. Övriga ärenden.
 18. Årsmötets avslutning.

§ 12

Styrelsen skall kalla till extra årsmöte när styrelsens majoritet anser det påkallat eller om revisorn så begär. Extra årsmöte skall också inkallas om 1/10 av medlemmarna så begär. Kallelse, med angivande av tid, plats och motiv för extra årsmöte, skall delges medlemmarna senast 14 dagar före det extra årsmötet på samma sätt som vid ordinarie årsmöte.

§ 13

Rösträtt tillkommer alla medlemmar, som vid tidpunkten för mötet fullgjort sina skyldigheter mot föreningen. Varje medlem har en röst, röstning med fullmakt är inte tillåten. Styrelseledamot och suppleant äger inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet eller vid val av revisorer.

§ 14

Alla medlemmar har rätt att väcka motion till årsmötet. Motion till ordinarie årsmöte skall för att kunna upptas på dagordningen, vara styrelsen tillhanda senast en månad före dag för årsmötet. Motionen skall med styrelsens yttrande delges medlemmarna i samband med kallelsen till årsmötet.

§ 15

Vid ordinarie årsmöte får beslut fattas endast i ärenden som upptagits på dagordningen. I frågor som anmälts under § 11 punkt 3 får dock, om årsmötet så beslutar överläggningar äga rum under punkt 17 i dagordningen. Inga beslut får fattas i dessa frågor.

§ 16

Vid extra årsmöte får beslut fattas endast i ärende, som föranlett kallande av extra årsmöte och som upptagits i kallelsen till detsamma.

VI    ÄNDRINGAR AV STADGAR OCH UPPLÖSNING AV PHARMACIA VETERANERNA

 

§ 17

Förslag till ändringar av eller tillägg till dessa stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen. Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt endast om förslaget meddelats i kallelsen till mötet och upptagits på dagordningen samt att majoriteten vid två på varandra följande föreningsmöten bifallit detsamma.

§ 18

Beslut om upplösning av Pharmacia Veteranerna skall beslutas av två på varandra följande föreningsmöten. Förslag till upplösning av Pharmacia Veteranerna skall meddelas i kallelsen till respektive möte och vara upptaget på föredragningslistan till båda. För beslut om upplösning av föreningen fordras att minst två tredjedelar av de närvarande vid varje möte röstat för upplösning.

I händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar disponeras på sätt, som beslutas vid sista föreningsmötet.

Senast uppdaterad 2010-04-21.